Václav Tržický
Reklamační řád

Pokud se u zboží vyskytne závada, můžete se obrátit na autorizovaný servis dané značky zboží (adresy autorizovaných servisů naleznete na www stránkách daných výrobců zboží), nebo kontaktovat přímo nás na čísle 737 855 934.

Tento reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího, kterým je firma ELEKTROKAMERA Václav Tržický, Semice č.p.220, 289 17, (dále také „provozovatel“) a kupujícího (dále také „zákazník“).

Reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož jsou uplatňována v záruční době práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

Převzetí zásilky

Při přebírání zásilky je nutné zkontrolovat obal zásilky – zjevnou vadu (poškození obalu) je nutné ihned oznámit a poznamenat do přepravního listu. Zásilku je tak možné převzít i s touto vadou bez obavy s následným uplatňováním případné škody.

Obsah zásilky zkontrolujte po odjezdu řidiče, řidič nečeká na kontrolu obsahu při předávání – skryté vady je možné ohlásit odesílateli do 3 dnů po převzetí zásilky a zažádat o sepsání zápisu o škodě. Pro komunikaci s PPL výhradně používejte číslo zásilky (11 číslic).

Nepřevzetí zásilky

V případě nepřevzetí zásilky je dle platných obchodních podmínek příjemce povinen uhradit odesilateli výdaje spojené s vyřizováním objednávky v plné výši 200,- Kč (dopravné v obou směrech + balné).

Záruční podmínky

Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v záruční době, kupující je oprávněn uplatnit reklamaci.

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku a činí 24 měsíců, s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců nebo do doby trvání záruky původního zboží, je-li tato delší.

Vyřízení reklamace

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Podnikatel určený k opravě je povinen opravu provést ve lhůtě dohodnuté při prodeji věci mezi prodávajícím a kupujícím.

Reklamaci lze také uplatnit v provozovně prodávajícího na adrese ELEKTROKAMERA Václav Tržický, Semice č.p.220, 289 17. Uplatněním reklamace přímo v autorizovaném servisu zákazník značně urychlí vyřízení reklamace.

Kupující prokáže původ zboží při záruční opravě předložením dokladu o koupi a záručního listu.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

V případě, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, kupující doručí na vlastní náklady a riziko vadné zboží na adresu autorizovaného servisu či provozovny prodávajícího. Kupující ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Doporučujeme zabalit do původního obalu, nebo obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě, v úplném stavu, včetně příruček, kabelů a veškerého ostatního příslušenství. Kupující prokáže původ zboží předložením dokladu o koupi a záručního listu.

Autorizovaný servis po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží.

V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha zboží), má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Záruční doba všem osobám, používajícím zboží za účelem podnikání v režimu obchodního zákoníku, není stanovena občanským zákoníkem a stanovuje se na základě dohody s kupujícím – podnikatelem, či záručním listem.

Odstoupení od smlouvy

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených občanským zákoníkem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě odstoupení od smlouvy je třeba dodržet dále uvedený postup: - zaslat prodávajícímu doporučený dopis se zprávou o tom, že kupující žádá o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla předmětné objednávky zboží, data nákupu a číslem účtu pro vrácení peněz prodávajícím.

Pokud již kupující zboží obdržel a převzal, zašle jej zpět na adresu ELEKTROKAMERA Václav Tržický, Semice č.p.220, 289 17, a to tak, že zboží nesmí být poškozené, musí být kompletní (tj. včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.), s kopií dokladu o koupi.

Doporučujeme zboží dopravit prodávajícímu osobně nebo zaslat doporučeně a pojištěné. Zboží není možno zaslat na dobírku, neboť by nebyla možná kontrola obsahu a kompletnosti zboží prodávajícím před zasláním peněz kupujícímu.

Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má dodavatel právo na náhradu skutečně vynaložených nákladu spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Tzn. od okamžiku, kdy mu bude doručen dopis se sdělením, že spotřebitel od smlouvy uzavřené přes internet ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupil. Tím spotřebiteli vznikne povinnost vrátit zboží a prodávajícímu povinnost vrátit finanční částku do 30 dnů od odstoupení.

Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek nemůže prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

Záruka na jakost

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Závěrečná ustanovení

Záruční podmínky v tomto záručním řádu jsou platné pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky. Ostatní podmínky se řídí dle občanského zákoníku, a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Tento reklamační řád nabývá účinnost 1. ledna 2016. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

... ELEKTROKAMERA ...
Prodejna - Reklamační řád
Kamerové systémy
Zabezpečovací systémy
Vstupní systémy
Elektroinstalační práce