Václav Tržický
Kdy musíte mít registraci u UOOU
Právní aspekty
Provozovat kamerový systém se záznamem (a tedy i zpracovávat osobní údaje) je možné na základě několika právních důvodů: pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce nebo jiného subjektu – jedná se o nejčastější důvod provozování kamerového systému se záznamem, typicky z důvodu ochrany majetku. Pokud bude kamerový systém provozován na základě tohoto právního důvodu, je nutné dbát vždy toho, aby nadměrně nezasahoval do práva na soukromí.
Nezapomeňte vybavit Vaše prostory s kamerami výstražnou tabulkou !
Oznamovací Povinnost

1. Provozování kamerového systému se záznamem je považováno za zpracování osobních údajů, které podléhá oznamovací povinnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů podle § 16 zákona č. 101/2000 sb.

2. K plnění oznamovací/registrační povinnosti je možné využít elektronický formulář oznámení o zpracování (změně zpracování) osobních údajů podle § 16 zákona č. 101/2000 sb. (dále jen „formulář“), který je k dispozici na webových stránkách Úřadu www.uoou.cz (v rubrice registr), kde jsou k dispozici rovněž podrobnější informace k plnění oznamovací povinnosti. http://www.uoou.cz/oznameni-o-zpracovani-osobnich-udaju.asp#obalhlava

3. Ve formuláři se v bodě 7 (Popis způsobu zpracování osobních údajů) po zaškrtnutí políčka „kamerovými systémy – zpracovatelem/vlastními zaměstnanci“ objeví doplňující formulář s otázkami zaměřenými přímo na zpracování kamerovými systémy.

4. K formuláři je třeba vložit/přiložit následující přílohy (pokud existují):

a) kopii plné moci (nemusí být notářsky ověřená), pokud oznamovatele zastupuje jiný subjekt;

b) seznamy míst zpracování, pokud se nevešly do bodu 8 formuláře 7.

5. Za místa zpracování dle bodu 8 formuláře se považují adresy míst umístění kamer, adresy míst uložení záznamu a adresy míst zpracování záznamu, pokud jsou odlišné od adresy sídla správce/oznamovatele.

6. Úřad pro ochranu osobních údajů má lhůtu 30 dnů na zapsání oznámení o zpracování osobních údajů do registru. okamžikem zápisu do registru vzniká správci oprávnění zahájit zpracování osobních údajů. Úřad doporučuje, aby se žadatel o zápisu v registru přesvědčil na www.uoou.cz/ registr. vyhledávat se zde může dle názvu oznamovatele, IČo a registračního čísla oznamovatele – doporučujeme použít jen jeden z těchto údajů (nejlépe IČo), při použití více identifikátorů se zvyšuje možnost chyby.

7. Osvědčení o zápisu do registru zpracování osobních údajů (registraci) Úřad pro ochranu osobních údajů vydává pouze na žádost správce/oznamovatele.
Umístění kamerových systémů v bytových domech
Z objektivního hlediska v případě bytových domů lze identifikovat minimálně dvě skupiny prostor, v nichž je míra soukromí zásadně odlišná. Na jedné straně se jedná o prostory, jako jsou sklepy, půdy, garáže, prostory dopisních schránek, vnější plášť budovy a jeho bezprostřední okolí atp. a na druhé straně se jedná o prostory jako vstupní dveře, chodby vedoucí k bytům, výtah atp.

Z aplikační praxe Úřadu vyplývá, že nejčastějšími účely jsou v těchto případech ochrana majetku, prevence před vandalismem, zamezení vstupu nežádoucích osob a ochrana života a zdraví. Tímto ustanovením je správci uloženo uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Doba uchovávání záznamů musí být stanovena tak, že nepřesáhne dobu potřebnou k tomu, aby incident zaznamenaný kamerou bylo možno dále prošetřit a zajistit další nezbytné informace, potřebné například k předání věci příslušným orgánům. Ve chvíli, kdy je pořízena kopie za účelem předání například Policii České republiky, má tato již svůj specifický režim.

S ohledem na situaci v bytových domech a k místům, kde jsou kamery ze strany Úřadu akceptovány, je za takovou nezbytnou dobu považována doba zpravidla 7 dnů. V odůvodněných případech ji lze prodloužit.

Podle § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů může správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů.

1. V případě prostor, kde obyvatelé domu (tj. lidé, kteří jsou majiteli, nájemci nebo podnájemci bytových jednotek nebo bytů v domě a kteří v bytě opravdu bydlí, dále jen „obyvatelé domu“) obvykle nežijí svůj soukromý život a monitorování těchto prostor v zásadě do soukromí nezasahuje (tj. půdy, sklepy, garáže, vchody na půdu a do sklepa, kočárkáren, koláren, garáží, prostor dopisních schránek, vnější opláštění budov apod.), je zpravidla možné bez problémů aplikovat právní titul podle § 5 odst. 2 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů.

2. V případě prostor, kde obyvatelé domu požívají vyšší míru soukromí, jelikož tyto prostory jsou ze své podstaty spjaty s jejich soukromým a osobním životem (tj. přístupové chodby k bytům, výtah, schodiště, vchodové dveře do objektů, vchodové dveře do bytů apod.), jsou shromažďovány informace různého druhu o soukromém životě obyvatel domu, jako například kdy, s kým, či „v jakém stavu“ přicházejí nebo odcházejí z domu, a to včetně jejich návštěv. Dochází tak k závažným zásahům do práva na ochranu soukromého a osobního života. Zde by měl být primárním právním důvodem a podmínkou pro zpracování osobních údajů souhlas všech obyvatel domu, tedy nejen vlastníků bytů, nájemníků či členů družstva ale i všech dalších osob, kteří v domě bydlí.


Kdy nemusíte mít registraci u UOOU
Provozování kamerového systému se záznamem pro osobní potřebu nastává, jestliže se fyzická osoba/občan rozhodne za účelem ochrany svého majetku monitorovat soukromý pozemek, objekt, byt včetně vstupu, soukromé parkovací místo apod. na takové zpracování se zákon nevztahuje (viz podrobně § 3 odst. 3 zákona č. 101/2000 sb.), a tudíž není třeba podávat oznámení o zpracování osobních údajů. v takových případech je však třeba vyhodnotit, zda kamerový systém nebude provozován v rozporu s jinými právními předpisy: zpracování osobních údajů pomocí kamerových systémů je nutno provádět tak, aby nedocházelo k nadměrnému zasahování do soukromí jiných osob.

Informační povinnost podle § 11 a 12 zákona č. 101/2000 Sb.
Správce je při shromažďování osobních údajů povinen subjekt údajů informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, nejsou-li subjektu údajů tyto informace již známy. Správce musí subjekt údajů informovat o jeho právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21.
Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.
Oznamovací (registrační) povinnost podle § 16 zákona
Ten, kdo hodlá jako správce zpracovávat osobní údaje nebo změnit registrované zpracování podle tohoto zákona, s výjimkou zpracování uvedených v § 18, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit Úřadu před zpracováváním osobních údajů.
Poznámka: Oznamovací povinnosti podléhá i rozšíření, omezení či změna účelu kamerového systému.

... ELEKTROKAMERA ...
Pomůžeme Vám s výběrem nejvhodnější kamerového systému. Před konzultací s naším montážnížním technikem je potřeba dobře rozmyslet, kde se kamerový systém bude nacházet. Pokud se bude provozovat ve veřejných prostorách, je nutná registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Kamerové systémy
Zabezpečovací systémy
Vstupní systémy
Elektroinstalační práce
ELEKTROKAMERA